Mei 2021
Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel,
komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad. 
U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven
voor het project Buitenstad.
 

BUITENSTAD

Wonen tussen stad en rivier

Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met ongeveer 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

 

VOORTGANG ONTWIKKELING BUITENSTAD

Plan aangeboden aan de gemeenteraad

 
De ontwikkeling van Buitenstad is in volle gang. Nadat de gemeenteraad van Zaltbommel in 2019 instemde met het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan is een intensief proces met diverse adviseurs en deskundigen, gemeentelijke disciplines waaronder de Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit, de Commissies Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten en de burgerparticipatie met ‘de Klankbordgroep’ doorlopen. Daarnaast heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen waarop zowel kritische als positieve reacties binnenkwamen. De reacties op het voorontwerp en de beantwoording zijn een belangrijke stap naar de formele procedure van het uiteindelijke bestemmingsplan. Dit proces resulteert in een breed gedragen Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (DOSP), Beeldkwaliteitsplan (BKP) en Ontwerp Bestemmingsplan. Buitenstad heeft het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (DOSP) en het Beeldkwaliteitsplan (BKP) formeel aan de gemeente aangeboden.
 
image(3).png
Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad

Vervolgproces

Het DOSP en het BKP worden in de carrouselvergadering van de gemeenteraad op 20 mei besproken en op 10 juni in de gemeenteraadsvergadering ter besluitvorming voorgelegd. Hierna wordt het Ontwerp Bestemmingsplan in procedure gebracht. Het bestemmingsplan wordt tezamen met het BKP ter visie gelegd.

Bekijk hier de agenda van de gemeenteraad.

Nadat de bestemmingsplanprocedure in gang is gezet start de voorbereiding rondom het bouwrijp maken en wordt het architectonische ontwerp voor de eerste opstallen opgestart. Zodra hierover meer bekend is dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Dit is de huidige beoogde planning voor Buitenstad en aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

image(4).png

ADVIES VAN COMMISSIE AAN GEMEENTE

Commissies ruimtelijke kwaliteit en monumenten


Op 25 maart hebben de stedenbouwkundige van Waalbommel en de projectleider van de gemeente de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van Buitenstad en de verdere uitwerking en wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp uit 2019 aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rivierengebied (onder begeleiding van het Gelders Genootschap) en de Monumentencommissie Zaltbommel gepresenteerd. Beide commissies hebben waardering en complimenten uitgesproken voor de zorgvuldige uitwerking en het hoge ambitieniveau van de plannen. De commissies hebben gezamenlijk positief advies uitgebracht en enkele aandachtspunten benadrukt welke nog nadere uitwerking behoeven. Onder andere met betrekking tot (her)gebruik van materiaal en gebiedseigen vegetatie en het aansluiten van de Buitenstad ontwikkeling op de stadswal en op de historische binnenstad.

 

1000ste INSCHRIJVER

De belangstelling voor Buitenstad is groot. In de vorige nieuwsbrief van oktober 2020 werd de nieuwe website van Buitenstad gelanceerd. Sindsdien is het aantal aanmeldingen op de website doorgegroeid tot meer dan 1000 inschrijvingen. Het is in deze fase van het project nog niet mogelijk om gericht in te schrijven voor een woning in Buitenstad. Middels de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang in het project.

 

image(6).png

Afbeelding: voorbeelduitwerking van de Buitenstad.

 
 

CONTACT

 
Langs de Waal, aan de westzijde van Zaltbommel, komt een nieuwe woonwijk: Buitenstad met 300 woningen, winkels, kantoren en horeca. Gelegen tussen de dijk en de rivier woon je hier in alle rust en toch op loopafstand van het historische centrum van Zaltbommel. De rijke scheepsbouwhistorie van het gebied geldt als inspiratiebron voor de nieuwe wijk.

Deze nieuwsbrief is opgesteld door Waalbommel BV en de gemeente Zaltbommel. 
Waalbommel is een samenwerking tussen
VolkerWessels Vastgoed BV en Smit's Bouwbedrijf.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? [UITSCHRIJVEN]